Menu:

Osvedčenie o akreditácii laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005

Viac ...

Info:

1.3.2016 nadobudla účinnosť nová vyhláška č. 99/2016 Z.z. - záťaž teplom a chladom

V sekcii Odborné články bol pridané nové články:

Vplyv tepelno-vlhkostnej mikroklímy prostredia na zdravie zamestnancov

"Vlastné frekvencie pravouhlého uzavretého priestoru"

"Ochrana zdravia zamestnancov pred nešpecifickými účinkami hluku"

Ponuka odborných služieb

Meranie a objektivizácia fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí - hluk, vibrácie, osvetlenie, elektromagnetické pole a tepelno-vlhkostná mikroklíma. Meranie a objektivizácia týchto faktorov je základnou činnosťou Oddelenia objektivizácie fyzikálnych faktorov, ktoré je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-241 podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Predikcia (výpočet a simulácia) fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí - hluk, umelé osvetlenie, denné osvetlenie, preslnenie, zatienenie a elektromagnetické pole. Predikcia týchto faktorov je základnou činnosťou Oddelenia predikcie fyzikálnych faktorov.

Odborné konzultácie a poradenstvo pri ochrane zdravia obyvateľov a zamestnancov pred negatívnymi vplyvmi fyzikálnych faktorov prostredia a práce. Organizácia školení, kurzov a seminárov v oblasti technickej a hygienickej problematiky fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.