SK | EN

Menu:

Osvedčenie o akreditácii laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005

Viac ...

Meranie, predikcia a poradenstvo: Hluk, vibrácie, osvetelnie, tepelnovlhkostná mikroklíma, elektromagnetické pole

Meranie a objektivizácia fyzikálnych faktorov je základnou činnosťou Oddelenia objektivizácie fyzikálnych faktorov, ktoré je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-241 podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005. Merania sú vykonávané zamestnancami, ktorí sú držiteľmi príslušných osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných ÚVZ SR. Spoločnosť je držiteľom živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť č. 71 - kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie v rozsahu osvedčení o odbornej spôsobilosti.

Predikcia (výpočet a simulácia) fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí je základnou činnosťou Oddelenia predikcie fyzikálnych faktorov. Predikcia hluku je vykonávaná zamestnancom, ktorý je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. v odbore činnosti hluk a vibrácie a je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia pre účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - hodnotenie hluku v životnom prostredí vydanom ÚVZ SR. Spoločnosť D2R engineering, s.r.o. je zapísaná v zozname odborne spôsobilých právnických osôb pod č. 50/2010-PO-OHPV na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa § 61 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. v odbore činnosti – 2o ochrana zdravia a 2z hluk a vibrácie. Spoločnosť je držiteľom živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť č. 77 - posudzovanie vplyvov na životné prostredie.