SK | EN

Menu:

Osvedčenie o akreditácii laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005

Viac ...

Meranie a objektivizácia hluku a vibrácií, osvetlenia, elektromagnetického poľa a tepelnovlhkostnej mikroklímy

Meranie imisií hluku v mimopracovnom prostredí

Meranie imisií hluku v pracovnom prostredí

Meranie a stanovenie expozície hluku pri práci

Meranie a hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií

Meranie veľkosti kmitania (vibrácií)

Meranie veľkosti expozície vibráciám

Meranie akustického výkonu

Meranie elektromagnetického poľa a stanovenie expozície

Meranie osvetlenia

Meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy prostredia