O nás

Kto sme?

Naša rodinná spoločnosť pod obchodným menom D2R engineering, s.r.o. pôsobí od roku 2005 na trhu odborných služieb, ktorých poslaním a účelom je ochrana zdravia ľudí pred nepriaznivými vplyvmi fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.
Spoločnosť ako právny subjekt je držiteľom osvedčenia o akreditácii na meranie fyzikálnych faktorov, ktoré vydala Slovenská národná akredita?ná služba na základe splnenia požiadaviek technickej normy ISO/IEC 17025.
Každý člen pracovného tímu je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie príslušného fyzikálneho faktora, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR na základe splnenia podmienok § 16 zákona č. 355/2007 Z. z..
Vydané osvedčenia potvrdzujú, že spoločnosť ako aj členovia pracovného tímu (zároveň spoločníci) majú spôsobilosť odborne, nestranne a dôveryhodne vykonávať merania fyzikálnych faktov (hluku, vibrácií, elektromagnetických polí, osvetlenia a tepelno-vlhkostnej mikroklímy) v životnom a pracovnom prostredí na účely ochrany verejného zdravia.

Náš tím


Ing. Milan Drahoš

Absolvent EF SVŠT Bratislava. Od roku 1972 až do roku 1993 pracoval na Okresnej hygienickej stanici v Poprade v pozícii vedúceho Oddelenia fyzikálnych analýz, ktoré bolo od roku 1981 do roku 1990 súčasťou Referenčného laboratória MZ SR pre hygienickú problematiku hluku a vibrácií zriadeného pri OHS v Poprade. Od roku 2005 je spoločníkom a konateľom v spoločnosti D2R engineering, s.r.o. Poprad a je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku a vibrácií a odborne spôsobilou osobou vedenou v zozname MŽP SR v odbore činnosti 2o a 2z. Je zakladajúcim a dlhoročným členom Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV Bratislava a prispievateľom do odborných časopisov na Slovensku (Bezpečnosť práce v praxi, Fyzikálne faktory prostredia) a v Čechách (AKUSTIKA)

Ing. Roman Drahoš

Absolvent EF STU Bratislava. Od roku 2005 je spoločníkom a konateťom v spoločnosti D2R engineering, s.r.o. Poprad v pozícii vedúceho Oddelenia objektivizácie fyzikálnych faktorov. Je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku, vibrácií, osvetlenia a elektromagnetického poľa a zodpovedá za výkon akreditovaných meraní fyzikálnych faktorov. Je členom Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV Bratislava a externým expertom Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Ing. Richard Drahoš, PhD.

Absolvent FEI STU Bratislava. Od roku 2005 je spoločníkom a konateľom v spoločnosti D2R engineering, s.r.o. Poprad v pozícií vedúceho Oddelenia predikcie fyzikálnych faktorov. Je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na meranie hluku, vibrácií, elektromagnetického poľa, osvetlenia a tepelno-vlhkostnej mikroklímy. Je členom Slovenskej akustickej spoločnosti pri SAV Bratislava a zodpovedá za činnosť odbornej skupiny "Technika merania hluku a vibrácií". Je prispievateľom do odborných časopisov na Slovensku (Bezpečnosť práce v praxi, Fyzikálne faktory prostredia) a v Čechách ( AKUSTIKA).