Merania fyzikálnych faktorov

Poskytujeme akreditované merania fyzikálnych faktorov v životnom a pracovnom prostredí.


Hluk a vibrácie

Meranie a posúdenie - životné prostredie:
  • imisií hluku v životnom (mimopracovnom) prostredí z rôznych zdrojov hluku
  • veľkosti kmitania (vibrácií) a otrasov v budovách
Meranie a posúdenie expozície zamestnancov na účely hodnotenia zdravotných rizík a kategorizáciu prác:
  • expozícia hluku
  • expozícia vibráciám prenášaných na ruky a celé telo

Meranie imisií (výskytu) hluku na pracoviskách na účely znižovania hluku

Meranie veľkosti vibrácií strojov, zariadení a ručného náradia na účely znižovania vibrácií (kmitania)

Elektromagnetické pole

Meranie a posúdenie expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu

Meranie a posúdenie expozície zamestnancov elektromagnetickému poľu na účely hodnotenia zdravotných rizík a kategorizáciu prác

Osvetlenie, záťaž teplom a chladom

Meranie a posúdenie:
  • umelého osvetlenia pracovísk a miest zrakových úloh
  • tepelno-vlhkostnej mikroklímy v budovách
  • záťaže teplom a záťaže chladom na účely hodnotenia zdravotných rizík a na kategorizáciu prác

Odborná spôsobilosť

Zamestnanci vykonávajúci merania sú držiteľmi osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR

Akreditácia

Laboratórium je akreditované podľa normy EN ISO/IEC 17025:2017

Skúsenosti a erudícia

Dbáme na neustále zvyšovanie našej odbornosti, aktívne sa zučastňujeme vedeckých konferencií, odborných seminárov a kurzov