Publikačná činnosť

Publikované odborné články z oblasti fyzikálnych faktorov

Hluk

Hluk v životnom prostredí

Hluk v pracovnom prostredí

Neistota merania

Metódy merania zvukových a vibračných signálov

Vibrácie

Elektromagnetické pole

Osvetlenie

Tepelno-vlhkostná mikroklíma

Prevzaté články z problematiky fyzikálnych faktorov

Bibliografia publikovaných článkov v odborných časopisoch a príspevkov na konferenciách a

Rok 2010

 • Ochrana územia pred hlukom z cestnej dopravy / Milan Drahoš, Richard Drahoš, Martin Decký - 2010.In: Q-2010 : Príprava, výstavba a financovanie cestnej a diaľničnej siete. - Žilina : Krupa print, 2010 S. 243-246. - ISBN 978-80-970139-4-3

Rok 2011

 • Influence of meteorological conditions on propagation of sound / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2011.In: Akustika. Vol. 16, no. září (2011), p. 2-8. - ISSN 1801-9064
 • Význam udržiavacieho činiteľa umelej osvetľovacej sústavy / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2011.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 12-13. - ISSN 1338-3922
 • Zdravotné aspekty tepelno-vlhkostnej mikroklímy pri práci / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2011.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 21-25. - ISSN 1338-3922
 • Neistota merania expozície hluku / Miland Drahoš, Richard Drahoš - 2011.In: Fyzikálne faktory prostredia : Ochrana pracovného prostredia pred hlukom a vibráciami : Hodnotenie kvality prostredia 2011 : 2. ročník odborného seminára a konferencie : 21.-22. september 2011, Košice. Roč. 1, mimoriadne č. (2011), s. 11-16. - ISSN 1338-3922
 • Posudzovanie zdravotných rizík z expozície hluku a vibráciám / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2011.In: Fyzikálne faktory prostredia : Ochrana pracovného prostredia pred hlukom a vibráciami : Hodnotenie kvality prostredia 2011 : 2. ročník odborného seminára a konferencie : 21.-22. september 2011, Košice. Roč. 1, mimoriadne č. (2011), s. 17-20. - ISSN 1338-3922
 • Synergia elektromagnetických polí v životnom prostredí / Richard Drahoš, Roman Drahoš - 2011.In: Fyzikálne faktory prostredia : Ochrana pracovného prostredia pred hlukom a vibráciami : Hodnotenie kvality prostredia 2011 : 2. ročník odborného seminára a konferencie : 21.-22. september 2011, Košice. Roč. 1, mimoriadne č. (2011), s. 75-80. - ISSN 1338-3922
 • Zdravotné aspekty denného osvetlenia pri práci / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2011.In: Fyzikálne faktory prostredia : Ochrana pracovného prostredia pred hlukom a vibráciami : Hodnotenie kvality prostredia 2011 : 2. ročník odborného seminára a konferencie : 21.-22. september 2011, Košice. Roč. 1, mimoriadne č. (2011), s. 81-87. - ISSN 1338-3922

Rok 2012

 • Biologické účinky elektromagnetických polí / Richard Drahoš, Roman Drahoš - 2012.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 2, č. 1 (2012), s. 5-8. - ISSN 1338-3922
 • Rádiokomunikačné systémy a ich vplyv na verejné zdravie / Richard Drahoš, Roman Drahoš - 2012.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 2, č. Október (2012), s. 149-159. - ISSN 1338-3922
 • Neistota a posudzovanie zhody výsledkov merania / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2012.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 2, mimoriadne č. (2012), s. 115-119. - ISSN 1338-3922
 • Neistota merania stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2012.In: Hluk a kmitanie v praxi 2012. - Bratislava : STU, 2012 S. 23-27. - ISBN 978-80-227-3714-2
 • Zvuk kostolných zvonov ako rušivý hluk 2 / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2012.In: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. - Zvolen : TU, 2012 S. 69-73. - ISBN 978-80-228-2371-5

Rok 2013

 • Porovnanie výsledkov merania vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa širokopásmovou a frekvenčne selektívnou metódou / Richard Drahoš, Pavol Liptai - 2013.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 3, č. 2 (2013), s. 147-150. - ISSN 1338-3922
 • Vplyv elektromagnetických polí na implantáty v ľudskom organizme / Richard Drahoš, Roman Drahoš - 2013.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 3, č. 2 (2013), s. 138-142. - ISSN 1338-3922
 • Zdroje pulzných nízkofrekvenčných magnetických polí a ochrana zdravia zamestnancov / Richard Drahoš, Roman Drahoš - 2013.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 3, č. 2 (2013), s. 143-146. - ISSN 1338-3922
 • Požiadavky na meracie systémy kmitania pri posudzovaní ozvy konštrukcií budov / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2013.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 3, č. 2 (2013), s. 20-24. - ISSN 1338-3922
 • Ochrana zdravia zamestnancov pred nešpecifickými účinkami hluku / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2013.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 3, č. 2 (2013), s. 15-19. - ISSN 1338-3922
 • Airborne sound inslulation measurement uncertainty / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2013.In: Akustika. Vol. 19, no. březen (2013), p. 34-40. - ISSN 1801-9064
 • Vlastné frekvencie pravouhlého uzavretého priestoru / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2013.In: Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. - Zvolen : TU, 2013 S. 59-66. - ISBN 978-80-228-2531-3
 • Časová integrácia zvukových signálov / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2013.In: Hluk a kmitanie v praxi. - Bratislava : Nakladateľstvo Slovenskej technickej univerzity, 2013 S. 47-52. - ISBN 978-80-227-3946-7

Rok 2014

 • Methodology for measurement and assessment of exposure to pulsed magnetic fields / Richard Drahoš, Ervin Lumnitzer - 2014.In: Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering. Vol. 12, no. 3 (2014), p. 281-286. - ISSN 1584-2673 Spôsob prístupu: http://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2014/ANNALS-2014-3-43.pdf.
 • Návrh metodiky stanovenia maximálnoho prevádzkového zaťaženia sieťami GSM 2. generácie / Richard Drahoš, Roman Drahoš - 2014.In: Fyzikálne faktory prostredia. Roč. 4, č. 2 (2014), s. 30-32. - ISSN 1338-3922
 • Šírenie hluku z cestnej dopravy / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2014.In: Hluk a kmitanie v praxi 2014. - Bratislava : STU, 2014 S. 47-52. - ISBN 978-80-227-4173-6
 • Ochrana vnútorných priestorov budov pred hlukom z pozemnej dopravy / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2014.In: Hluk a kmitanie v praxi 2014. - Bratislava : STU, 2014 S. 53-58. - ISBN 978-80-227-4173-6

Rok 2015

 • Measurement and Assessment of Pulsed Magnetic Fields in the Working Environment / Ervin Lumnitzer, Pavol Liptai, Richard Drahoš - 2015.In: Elektroenergetika 2015. - Košice : TU, 2015 S. 331-333. - ISBN 978-80-553-2187-5
 • Vplyv tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov / Richard Drahoš, Milan Drahoš - 2015.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 5, č. 3 (2015), s. 11-15. - ISSN 1338-2691
 • Tepelná pohoda a obťažovanie prievanom pri práci / Peter Weiss, Richard Drahoš - 2015.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 5, č. 4 (2015), s. 8-10. - ISSN 1338-2691
 • Posudzovanie a riadenie zdravotných rizík v dôsledku expozície hluku a vibráciám / Peter Weiss, Milan Drahoš - 2015.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 5, č. 10 (2015), s. 9-11. - ISSN 1338-2691
 • Posudzovanie a riadenie zdravotného rizika z expozície elektromagnetickému poľum / Peter Weiss, Milan Drahoš - 2015.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 5, č. 11 (2015), s. 8-10. - ISSN 1338-2691

Rok 2016

 • Posudzovanie a riadenie zdravotného rizika v dôsledku záťaže teplom z technologických zariadení / Peter Weiss, Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2016.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 6, č. 4 (2016), s. 11-14. - ISSN 1338-2691
 • Posudzovanie a riadenie zdravotného rizika v dôsledku záťaže chladom / Peter Weiss, Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2016.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 6, č. 5 (2016), s. 9-11. - ISSN 1338-2691
 • Ochrana sluchu zamestnancov pri práci / Peter Weiss, Milan Drahoš - 2016.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 6, č. 7-8 (2016), s. 11-13. - ISSN 1338-2691

Rok 2017

 • Expozičné limity fyzikálnych faktorov pri práci a kategorizácia prác / Peter Weiss, Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2017.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 2-9. - ISSN 1338-2691
 • Priame účinky elektromagnetických polí na zdravie / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2017.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 7, č. 6 (2017), s. 2-4. - ISSN 1338-2691
 • Ochrana zdravia zamestnancov pred hlukom a ich mzdová kompenzácia / Peter Weiss, Milan Drahoš - 2017.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 7, č. 9 (2017), s. 2-5. - ISSN 1338-2691
 • Požiadavky na umelé osvetelnia vnútorných pracovísk / Milan Drahoš, Richard Drahoš - 2017.In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 7, č. 10 (2017), s. 2-5. - ISSN 1338-2691