Technické merania a predikcia v stavebnej akustike

Technické merania a predikcia v stavebnej akustike, technické merania strojov a zariadení.


Nepriezvučnosť

Meranie váženej stavebnej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií v budovách podľa STN EN ISO 140-4

Meranie váženej stavebnej obvodových konštrukcii budov a ich prvkov podľa STN EN ISO 140-5

Predikcia váženej stavebnej nepriezvučnosti obvodových plášťov budov podľa STN 73 0232:2013

Predikcia váženej stavebnej nepriezvučnosti deliacich konštrukcií v budovách podľa STN 73 0532:2013

Dozvuk

Meranie a stanovenie času dozvuku v typických miestnostiach podľa normy STN EN ISO 3382-2

Stroje a zariadenia

Meranie kmitania strojov a zariadení podľa príslušnej technickej normy

Meranie akustického výkonu strojov a zariadení prevádzkovou metódou